Data (Подаци)

Подаци су појединачне сирове чињенице и бројеви настали као резултат опажања, бележења, мерења или статистике, као опис својстава некога или нечега. Користе се као основа за даље разматрање, обраду и анализу, како би од њих настала употребљива информација (в. Information). Облици података су текстуални, бројчани, сликовни и звучни. Да би од података настала информација, подаци морају да буду интерпретирани и да добију одређено значење у одређеном контексту. Комбинацијом познатих података добија се дотад непозната информација. Подаци који су у дигиталном облику, на рачунарима (в. Computer) се чувају у облику датотека (в. File) и база података (в. Database).

Категорије: Садржај

ПОВРАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *