Импресум

 

Лазар Бошковић
РЕЧНИК ИНТЕРНЕТА И ДИГИТАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
енглеско-српски
1000 појмова за савремени умрежени живот

прво издање

Издавач
mCloud д.о.о.
Краља Милутина 55, Београд, mCloud.rs

За издавача
Бошко Радивојевић

Рецензенти
Др Дејан Ајдачић
Проф. др Божидар Раденковић
Војислав Жанетић

Уредник
Јелена Опачић

Лектура
Сташа Мијић

Дизајн и припрема књиге
АгитПРОП, Београд, agitprop.rs
Типографско писмо: Ресавска БГ, tipometar.org
Фотографија на корицама: iStock 539475910
Дизајнер: Мирко Трбушић


Продукција веб-сајта
Аутор концепта и текста и консултант: Лазар Бошковић
Веб-дизајнер: Мирко Трбушић
Програмер: Дамир Каран, 38К медиа, 38k.rs


Посебни формати Речника:

  • ISBN-978-86-82094-00-5 (књига)
  • ISBN-978-86-82094-01-2 (дигитална публикација)
  • ISBN-978-86-82094-02-9 (веб-сајт)

 

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
004.738.5(038)=111=163.41
811.111’276.6:004
316.77:004.9(038)=111=163.41

БОШКОВИЋ, Лазар, 1966-
Речник интернета и дигиталне комуникације : енглеско-српски : 1000 појмова за савремени умрежени живот / Лазар Бошковић. – 1. изд. – Београд : mCloud, 2021 (Београд : ФУК). – 237 стр. ; 21 cm

Доступно и на: https://recnikinterneta.rs/. – Тираж 1.000. – Легенда: стр. 5-6. – Посебни знакови и бројеви: стр. 7-10. – Стр. 231: Издавачка рецензија / Дејан Ајдачић. – Стр. 232: Рецензија 0-1 / Божидар Раденковић. – Стр. 233-235: Рецензија А-Ш / Војислав Жанетић. – Белешка о аутору: стр. 237.

ISBN 978-86-82094-00-5

а) Интернет — Енглеско-српски речници б) Дигиталне комуникације — Енглеско-српски речници в) Енглески језик — Рачунарска терминологија

COBISS.SR-ID 44242441